आचार्य प्रभाका कविताहरु


११.गजल
१३. गजल
१६. गजल
१७.गजल
१९. गजल
२०.गजल
२१. गजल
२२.गजल
२७. गजल
३०.गीत
३१.गीत
३२.गजल
३३.गीत
३६. गजल
३७. गजल
३८.गीत
३९.गजल
४१.गीत
५१. गजल
५२. गजल
६२. गजल
६४.गजल
६५.गजल
६७.गजल
६९.गजल
७१.गजल
७२.गजल
७४.गजल
७५.गजल

No comments: